06.03.2015

ТОВ «Лiзинг IТ-СПВ» отримало вiд ПАТ «Українська бiржа» Повiдомлення №3691/01/14 вiд 01.09.2014

ТОВ «Лiзинг IТ-СПВ» отримало вiд ПАТ «Українська бiржа» Повiдомлення №3691/01/14 вiд 01.09.2014 року про виключення з бiржового реєстру ПАТ «Українська бiржа» рiшенням Котирувальної комiсiї №1336 вiд 29.08.2014 р. облiгацiй iменних вiдсоткових, серiї В, 15 000 шт., ТОВ «Лiзинг IТ-СПВ» та переведення в категорiю позалiстингових цiнних паперiв Бiржового списку на пiдставi п. 17.3.1 Правил торгiвлi ПАТ «Українська бiржа», у зв’язку з невiдповiднiстю цiнних паперiв лiстинговим вимогам (наявнiсть бiржового курсу), визначеним п. 4.2 Положення про функцiонування фондових бiрж, затвердженого Рiшенням НКЦПФР№1668 вiд 22.11.2012 року.

Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%. Облiгацiї пiдприємств, iменнi, вiдсотковi, забезпеченi, серiї "В", бездокументарної форми iснування.

Дата реєстрацiї: 04.10.2011 року, Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй пiдприємств №142/2/11 видано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

Перейти до переліку новин